دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی
  مدیر کل اداری

آقای عبدالرحیم صفایی