دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
فرم وام ودیعه  مسکن  

شرایط دریافت وام ودیعه مسکن کارمندان
1-داشتن 3سال سابقه
2-تکمیل فرم درخواست وام ودیعه مسکن
3-معرفی ضامن (در صورت هیئت علمی بودن ضامن هیئت علمی و در صورت کارمند بودن ضامن کارمند)
4-ارائه چک ضمانت با شرایط ذیل:
الف-چک بدون تاریخ
ب-شرح چک فقط(در وجه دانشگاه ازاد اسلامی شیراز)
ج-امضاء ضامن ظهر چک
5-ارائه قولنامه اجاره مسکن با شرایط زیر
الف-قولنامه باید بنام فرد وام گیرنده باشد.
ب-مبلغ ودیعه باید بیش از وام درخواستی باشد
ج-قولنامه باید دارای کد رهگیری باشد.
د-تاریخ قولنامه باید جدید باشد.
 
6-حداکثرسقف وام   120.000.000 ریال می باشد.فرم وام ضروری کارکنان 


شرایط وام ضروری کارکنان

1-حداقل داشتن دو سال سابقه رسمی بودن

2-وام برای موارد ضروری مانند :ازدواج،بیماری و... میباشد.

3-حداکثر بازپرداخت 48 ماهه میباشد.

4-معرفی ضامن (اگروام گیرنده هیات علمی باشد ضامن باید هئیت علمی باشد

 و اگر وام گیرنده کارمند باشد باید ضامن از پرسنل اداری باشد.

 5-ارائه چک با شرایط ذیل میباشد.

الف-شرح چک فقط(در وجه دانشگاه ازاد اسلامی شیراز)

ب-چک بدون تاریخ باشد.

ج-امضای ضامن در ظهر چک

6-تکمیل و ارسال فرم درخواست وام ضروری کارکنان بصورت کامل

 

7-حداکثرسقف وام 45.000.000ریال می باشد.
فرم وام صندوق پس انداز کارکنان 

شرایط دریافت وام صندوق پس انداز کارکنان

1-داشتن حداقل 18ماه سابقه

2-داشتن ضامن با شرایط زیر:

الف-در صورت هیئت علمی بودن ضامن باید هیئت علمی باشد و در صورت کارمند بودن باید ضامن از پرسنل اداری باشد.

ب-ضامن نباید متقابل باشد یعنی اگر وام گیرنده قبلا ضامن کسی شده باشد ان شخص نمیتواند ضامن وی گردد.

3-هرسال عضویت به اندازه حقوق دو ماه وام پرداخت میگردد.

4-اقساط وام فقط از خود وام گیرنده کسر میگردد.

5-ارائه چک ضمانت با شرایط زیر:

الف-شرح چک (در وجه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

ب-چک باید بدون تاریخ باشد.

ج-امضاء ضامن در ظهر چک

6-تکمیل فرم درخواست وام صندوق پس انداز به صورت کامل

7-سقف وام 200.000.000ریال میباشد.

8-تجدید وام منوط به کسرسه پنجم اقساط ازحقوق وام گیرنده میباشد.