دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
پرداخت شهریه
1396-2-25
پرداخت شهریه
تسهیلات خرید خودرو
1395-4-20
قابل توجه کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه
راه اندازی سایت جدید معاونت اداری مالی
1394-9-16
راه اندازی سایت جدید معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مراسم توجیهی دانشجویان ورودی جدید واحد شیراز:
1394-7-20
مراسم توجیهی دانشجویان ورودی جدید واحد شیراز:
راه اندازی سایت جدید دانشکده کشاورزی
1393-3-14
راه اندازی سایت جدید دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز