شرایط دریافت وام صندوق پس انداز کارکنان

1-داشتن حداقل 18ماه سابقه

2-داشتن ضامن با شرایط زیر:

الف-در صورت هیئت علمی بودن ضامن باید هیئت علمی باشد و در صورت کارمند بودن باید ضامن از پرسنل اداری باشد.

ب-ضامن نباید متقابل باشد یعنی اگر وام گیرنده قبلا ضامن کسی شده باشد ان شخص نمیتواند ضامن وی گردد.

3-هرسال عضویت به اندازه حقوق دو ماه وام پرداخت میگردد.

4-اقساط وام فقط از خود وام گیرنده کسر میگردد.

5-ارائه چک ضمانت با شرایط زیر:

الف-شرح چک (در وجه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

ب-چک باید بدون تاریخ باشد.

ج-امضاء ضامن در ظهر چک

6-تکمیل فرم درخواست وام صندوق پس انداز به صورت کامل

7-سقف وام 100.000.000ریال میباشد.

8-تجدید وام منوط به کسرسه پنجم اقساط ازحقوق وام گیرنده میباشد.

جهت مشاهده فرم وام صندوق اینجا را کلیک کنید .